Česta pitanja

Jutros je kraj puta nikla mala bijela glava.
Upitah je: “Kako se zoveš?” A ona mi reče: “Visibaba!”
Pokraj nje su mnogi stali, al’ je ipak nisu brali,
a ona tužno samo gleda kao da se brati ne da.

Svakog moli, tužno zbori: “Nemojte me danas brati,
veća moram još narasti, a kad budem stala rasti,
onda ću se i rascvasti. Tko me onda bude brao
najljepšim cvijetom bude me zvao.”

Jelena Sekovanić

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik zbrinjavanja korisnika ( djeteta ili odrasle osobe) smještajem i pružanjem skrbi u drugoj obitelji.

 • Jedna od najboljih mogućnosti za smještaj djece bez odgovarajuće skrbi je život u udomiteljskoj obitelji
 • obitelj koja je odlučila u toplini svoga doma primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanjem iz biološke obitelji, te ga na najbolji mogući način, pripremiti za izazove života
 • za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pruži ljubav i skrb

Što je udomiteljska obitelj i kakva ona može biti?

 • Udomitelji mogu biti udomiteljska obitelj ili udomitelj samac koji posjeduju dozvolu za obavljanjem udomiteljstva.
 • Udomiteljska obitelj je pripremljena i posebno educirana obitelj koja prihvaća korisnike i brine o njihovim potrebama
 • Za razliku od smještaja u ustanovu, udomiteljstvo predstavlja humaniji i prirodniji oblik skrbi budući da se korisniku osigurava obiteljsko okruženje i omogućuje održavanje socijalnih veza

Koji su razlozi udomljavanja djece?

 • djecu čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima
 • djecu bez roditelja
 • djecu koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti
 • djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem
 • djecu s poremećajem u ponašanju
 • djecu žrtve obiteljskog nasilja
 • djecu žrtve trgovanja ljudima i slično

Što trebam proučiti prije podnošenja zahtjeva za udomiteljstvom?

Zakon o udomiteljstvu  (Narodne novine broj 90/11 i 78/12)

Zakon o udomiteljstvu također možete pronaći na našim web stranicama.


Kakvo udomiteljstvo može biti?

1. Tradicionalno udomiteljstvo

 • udomiteljstvo kojim se pružaju usluge skrbi djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, odrasloj osobi za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba, te mlt. trudnici, trudnici s jednim ili više djece, maloljetnoj majci

2. Specijalizirano udomiteljstvo

 • je udomiteljstvo kojim se korisniku pružaju specijalizirane usluge skrbi, zadovoljavanje njegovih osnovnih i dodatnih životnih potreba (korisnici:djeca i mladi s problemima u ponašanju,grubo zanemarenoj i zlostavljanoj djeci, djeci s višestrukim teškoćama u razvoju, HIV pozitivnoj djeci te odraslim korisnicima za koje je procijenjeno da he njihov smještaj u udomiteljsku obitelj u najboljem interesu)
 • specijalizirani udomitelj pruža usluge skrbi odraslim korisnicima  ( osobe s invaliditetom, HIV pozitivne osobe, osobe s problemima ovisnosti), za koje je procijenjeno da je njihov smještaj u specijaliziranu udomiteljsku obitelj u njihovom najboljem interesu

3. Hitno udomiteljstvo

je udomiteljstvo kojim se korisniku radi njegove sigurnosti, zaštite  ili drugih životnih interesa mora zbog neke krizne situacije hitno osigurati privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj.

može trajati najdulje mjesec dana u neprekidnom trajanju.

4. Povremeno udomiteljsvo

je udomiteljstvo kojim se djeci i odraslim osobama pružaju usluge skrbi na privremenom smještaju tijekom pripreme za stalni smještaj, prilagodbe na obiteljski život ili pripreme za samostalni život

Može trajati najdulje do tri mjeseca u neprekidnom trajanju

Također, udomiteljstvo prema statusu može biti :

 1. Nesrodničko udomiteljstvo – udomiteljstvo koje obavljaju udomitelji i članovi udomiteljske obitelji koji nisu u srodstvu sa korisnikom a može biti tradicionalno, specijalizirano, hitno ili povremeno
 2. Srodničko udomiteljstvo – udomiteljstvo koje obavljaju udomitelj i članovi udomiteljske obitelji  koji su u srodstvu sa korisnikom kada je takav oblik skrbi u njegovom najboljem interesu ( srodnici su:baka, djed, stric, tetka, braća/ polu braća i unuci te iznimno  i drugi srodnici korisnika ukoliko se procjeni da je to u najboljem interesu korisnika)

Koje uvjete moram ispuniti kako bih postao udomitelj?

 • biti hrvatski državljanin
 • biti punoljetna
 • imati prebivalište u RH
 • imati poslovnu sposobnost
 • imati zdravstvenu sposobnost ( i punoljetni članovi obitelji)
 • imati završeno osnovnoškolsko obrazovanje
 • imati sposobnosti za potrebnu skrb o korisnicima, njihovo čuvanje, njegu, odgoj i dr.
 • imati propisane stambene i materijalne uvjete za obavljanjem udomiteljstva ( moraju ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, a minimalni mjesečni prihod za uzdržavanje udomitelja i članova obitelji mora biti veći od 70% od iznosa visine zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom o socijalnoj skrbi)
 • Stambeni uvjeti su pobliže određeni Pravilnikom o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (također ga možete pronaći na našoj web stranici pod ‘važni dokumenti’)

Tko ne može biti udomitelj?

 • Obitelj u kojem je udomitelju ili članu obitelji izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite
 • Obitelj u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
 • Obitelj u kojoj je udomitelj ili član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja ( presuđeni za kaznena djela,prekršaj zbog nasilja u obitelji, osobe ovisne o alkoholu i sl.)
 • Obitelj u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika

Koliko je broj korisnika udomiteljstva po obitelji?

U udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece ( iznimno-ako se radi o braći i sestrama)

Ako je udomitelj samac može skrbiti najviše o dvoje djece ( odnosno o jednom s težim teškoćama u razvoju)

U udomiteljskoj obitelji mogu biti smještena najviše četiri  odrasla korisnika

ako  udomitelj živi sam može imati na smještaju dva korisnika, odnosno samo jednog korisnika s težim invaliditetom


Što je udomiteljski ugovor i što on određuje?

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji sklapaju Centar udomitelja i udomitelj, nakon što postane izvršna dozvola za obavljanje udomiteljstva, a prije smještaja prvog korisnika

 • Rok na koji se ugovor sklapa (5 godina)
 • Vrsta udomiteljstva
 • Vrsta i opseg usluga koje su udomitelji obvezni osigurati korisnicima
 • Prava i obveze ugovornih strana
 • Visina naknade za korisnika i način plaćanja
 • Udomiteljska naknada
 • Uvjeti za otkaz ugovora

Što je udomiteljska naknada?

 • Udomiteljska naknada je naknada udomitelju za njegov rad, pruženu skrb i uložen trud u zbrinjavanju korisnika na smještaju u skladu s njegovim individualnim planom promjene i rješenjem Centra
 • Visina udomiteljske naknade ovisi o vrsti i broju smještenih korisnika
 • Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos udomiteljske naknade jednaka je osnovici na temelju koje se utvrđuje iznos zajamčene minimalne naknade
 • Udomitelj koji obavlja srodničko udomiteljstvo nema pravo na udomiteljsku naknadu
 • Udomiteljska naknada se Ne smatra plaćom ili drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza

Naknada udomitelju utvrđuje se s obzirom na dob i potrebe korisnika socijalne skrbi smještenog u udomiteljsku obitelj, prema osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, te iznosi:

 1. za smještaj malo­ljetne osobe čiji se povoljan psihofizički razvoj i odgoj ne ostvaruje u vlastitoj obitelji:
  • za dijete predškolskog uzrasta 360% osnovice
  • za dijete školskog uzrasta         400% osnovice
 2. za smještaj invalidne i druge osobe ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju:
  • za dijete predškolskog uzrasta 400% osnovice
  • za dijete školskog uzrasta         440% osnovice
 3. za smještaj HIV pozitivnog djeteta i djeteta koji boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma 1250% osnovice
 1. za smještaj odrasle i starije osobe:
  • za pokretnu osobu                    360% osnovice
  • za polupokretnu osobu             400% osnovice
  • za nepokretnu osobu                480% osnovice

Ako korisnik socijalne skrbi zbog zdravstvenog stanja, invalidnosti, osobina ličnosti i drugih stanja ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluga što mu ih mora pružiti udomiteljska obitelj, naknada iz stavka 1. ovoga članka može se povećati najviše za 20%.

 • Odluku o poveća­nju naknade udomitelju u smislu stavka 2. ovoga članka donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi i ugovori s udomiteljem povećati (specifičan) opseg i kvalitetu usluge.

Naknada udomitelju za cjelodnevni smještaj utvrđuje se u iznosu od 80%, a za poludnevni 50% naknade


Što je naknada za udomiteljski smještaj i druge potrebe korisnika?

 • Visinu naknade za uslugu smještaja i druge potrebe korisnika udomiteljstva se, obzirom na dob i zdravstveni status korisnika, utvrđuje odlukom koju donosi ministar
 • Visinu naknade obračunava i plaća Centar korisnika koji je donio rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji, obračunava se s prvim danom smještaja i prestaje zadnjim danom smještaja

Koje su obveze udomitelja?

 • Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju djetetu ili odrasloj osobi koja im je upućena na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njezi, čuvanja, odgoja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama djeteta ili odrasle osobe
 • Udomitelj je obvezan postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja, te poduzimati mjere utvrđene individualnim planom
 • Udomitelj je obvezan voditi evidenciju, te redovito izvješćivati Centar korisnika o svim važnim životnim okolnostima (2 puta godišnje)
 • Udomitelj je obvezan poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji i drugim srodnicima
 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • Udomitelj je obvezan sudjelovati u edukacijama koje provodi nadležni Centar

Koja su prava svakog udomitelja?

 • Pravo na osobni dignitet i privatnosti
 • Pravo biti uključen kao ravnopravni član stručnog tima Centra (prilikom izrade individualnog plana promjene)
 • Pravo biti upoznat sa svim informacijama o korisniku koji dolazi u njihov dom
 • Pravo na sigurnost članova vlastite obitelji
 • Pravo na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijemu i odlasku korisnika
 • Pravo na potporu pri obavljanju udomiteljske djelatnosti
 • Pravo na osposobljavanje i edukacije organizirane od strane Centra
 • Pravo na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika
 • Pravo na evaluaciju i povratnu informaciju o njihovoj ulozi zamjenske obitelji

Koje su posebnosti odraslog udomiteljstva?

Udomitelj je obvezan osigurati udomljenoj odrasloj osobi zadovoljavanje svakodnevnih i posebnih potreba, te ga poticati na usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti, poticati radno-okupacione aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima odrasle osobe, uključivati udomljene odrasle osobe u život lokalne zajednice, omogućiti kontakte i susrete između korisnika i članova njegove obitelji


Koja su prava i obveze korisnika udomiteljstva?

 • Korisnik udomiteljstva je, u skladu s individualnim planom promjene, obvezan aktivno sudjelovati u ostvarivanju odabranih ciljeva i izvršavati preuzete obveze
 • Obvezan je poštivati pravila obiteljskog života u udomiteljskoj obitelji
 • Obvezan uspostaviti suradnju s udomiteljem i eventualne probleme rješavati u sporazumu s udomiteljem i nadležnim socijalnim radnikom

Što je potrebno za bavljenje udomiteljstvom?

 • Obitelj ili osoba koja se želi baviti udomiteljstvom bi trebala imati volju i želju za skrb o djeci/odraslim osobama
 • imati potrebne vještine i znanja te psihofizičke sposobnosti
 • odgovarajući prostor za skrb o korisnicima
 • želju svih ukućana da budu udomiteljska obitelj

Koje su obveze i odgovornosti Centra za socijalnu skrb kod udomiteljstva?

 • Centar je obvezan aktivno promicati razvoj udomiteljstva, te organizirati i provodi osposobljavanje i edukacije za udomitelje
 • Centar koji je korisnika uputio na smještaj obvezan je u izradu individualnog plana uključiti udomitelje, korisnike, članove tima za udomiteljstvo Centra udomitelja, roditelje, skrbnike
 • Centar je obvezan upoznati udomiteljsku obitelj s osobinama korisnika koji će biti smješten
 • Osigurati udomitelju dokumente u svezi s prijavom boravišta i ostvarivanja zdravstvene zaštite korisnika
 • Redovito obilaziti udomiteljsku obitelj i kontaktirati s korisnikom (obilasci najmanje jednom u prvom mjesecu smještaja te nadalje najmanje jednom u četiri mjeseca, a po potrebi i češće)

Što je “Tim za udomiteljstvo” Centra za socijalnu skrb?

 • Čine ga stručni radnici Centra (socijalni radnici, psiholozi) koji obavljaju poslove udomiteljstva
 • Osnovna zadaća ovog tima je sudjelovanje u procjeni potreba, izboru i pripremi udomitelja, pratiti pružanje usluga i osposobljavanja udomitelja, te pružati stručnu pomoć i potporu udomiteljima
 • Tim za udomiteljstvo vodi registar udomitelja prema vrstama udomiteljstva, broju i vrsti korisnika
 • Ministarstvo vodi središnji registar udomitelja