Česta pitanja

Jutros je kraj puta nikla mala bijela glava.
Upitah je: “Kako se zoveš?” A ona mi reče: “Visibaba!”
Pokraj nje su mnogi stali, al’ je ipak nisu brali,
a ona tužno samo gleda kao da se brati ne da.

Svakog moli, tužno zbori: “Nemojte me danas brati,
veća moram još narasti, a kad budem stala rasti,
onda ću se i rascvasti. Tko me onda bude brao
najljepšim cvijetom bude me zvao.”

Jelena Sekovanić

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je oblik zbrinjavanja korisnika ( djeteta ili odrasle osobe) smještajem i pružanjem skrbi u drugoj obitelji.

 • jedna od najboljih mogućnosti za smještaj djece bez odgovarajuće skrbi je život u udomiteljskoj obitelji
 • obitelj koja je odlučila u toplini svoga doma primiti i brinuti se o djetetu dok postoje razlozi za izdvajanjem iz biološke obitelji, te ga na najbolji mogući način, pripremiti za izazove života
 • za djecu izdvojenu iz vlastite obitelji to je prilika da rastu i razvijaju se u obiteljskom okruženju, uz ljude koji im žele i mogu pruži ljubav i skrb

Što je udomiteljska obitelj i kakva ona može biti?

 • udomitelji mogu biti udomiteljska obitelj ili udomitelj samac koji posjeduju dozvolu za obavljanjem udomiteljstva
 • udomiteljska obitelj je pripremljena i posebno educirana obitelj koja prihvaća korisnike i brine o njihovim potrebama
 • za razliku od smještaja u ustanovu, udomiteljstvo predstavlja humaniji i prirodniji oblik skrbi budući da se korisniku osigurava obiteljsko okruženje i omogućuje održavanje socijalnih veza

Koji su razlozi udomljavanja djece?

 • roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti brinuti o njima
 • roditelji su preminuli
 • roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti
 • tjelesna ili mentalna oštećenja, poremećaji u ponašanju
 • obiteljsko nasilje
 • trgovanje ljudima i slično

Što trebam proučiti prije podnošenja zahtjeva za udomiteljstvom?

Zakon o udomiteljstvu  (NN 115/18)

Zakon o udomiteljstvu također možete pronaći na našim web stranicama.


Kakvo udomiteljstvo može biti?

Udomiteljstvo se može obavljati kao:

1. tradicionalno udomiteljstvo

 • u dobi ispod 60 godina
 • završena SSS
 • završena obuka za udomiteljstvo
 • adekvatni uvjeti stanovanja
 • maksimalno moguće skrbiti za troje djece istovremeno (više ako su braća i sestre u pitanju)

2. udomiteljstvo kao zanimanje

Može biti standardno ili specijalizirano

Standardno udomiteljstvo:

 • svi uvjeti za tradicionalno udomiteljstvo trebaju biti zadovoljeni
 • udomitelji nije u radnom odnosu
 • prethodno iskustvo tradicionalnog udomiteljstva
 • može se skrbiti o troje djece istovremeno (više ako su braća i sestre)
 • kućanstvo se nalazi u mjestu s deficitom udomiteljstva

Specijalizirano udomiteljstvo:

 • udomitelj nije u radnom odnosu
 • kućanstvo se nalazi u mjestu s deficitom udomiteljstva
 • udomitelj je završio preddiplomski ili diplomski studiji iz područja socijalnog rada, psihologije, obrazovne rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, fizioterapije ili njege
 • trogodišnje radno iskustvo s djecom
 • posebna znanja i vještine

3. srodničko udomiteljstvo

 • prethodna rodbinska veza s djetetom
 • nema preduvjeta za obrazovanje, dob ili obuku

Koje uvjete moram ispuniti kako bih postao udomitelj?

1. punoljetnost i poslovna sposobnost

2. hrvatski državljanin

3. prebivalište i boravište u Republici Hrvatskoj

4. mlađi od 60 godina, osim ako se nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako se udomiteljstvo obavlja kao srodnik

5. završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako se udomiteljstvo obavlja kao srodnik

6. završeno osposobljavanje za udomitelja, osim ako se udomiteljstvo obavlja kao srodnik

7. nema zapreke iz članka 18. Zakona o udomiteljstvu

8. propisani stambeni uvjeti

9. pisana suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako se udomiteljstvo obavlja kao samac


Tko ne može biti udomitelj?

 • Obitelj u kojem je udomitelju ili članu obitelji izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite
 • Obitelj u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
 • Obitelj u kojoj je udomitelj ili član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja ( presuđeni za kaznena djela,prekršaj zbog nasilja u obitelji, osobe ovisne o alkoholu i sl.)
 • Obitelj u kojoj bi zbog bolesti udomitelja ili člana obitelji moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika

Koliko je korisnika udomiteljstva po obitelji?

U udomiteljskoj obitelji može biti smješteno najviše troje djece ( iznimno-ako se radi o braći i sestrama)

Ako je udomitelj samac može skrbiti najviše o dvoje djece ( odnosno o jednom s težim teškoćama u razvoju)


Što je udomiteljski ugovor i što on određuje?

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji sklapaju Centar udomitelja i udomitelj, nakon što postane izvršna dozvola za obavljanje udomiteljstva, a prije smještaja prvog korisnika

 • Rok na koji se ugovor sklapa (5 godina)
 • Vrsta udomiteljstva
 • Vrsta i opseg usluga koje su udomitelji obvezni osigurati korisnicima
 • Prava i obveze ugovornih strana
 • Visina naknade za korisnika i način plaćanja
 • Udomiteljska naknada
 • Uvjeti za otkaz ugovora

Koje su obveze udomitelja?

 • Udomitelj i udomiteljska obitelj pružaju djetetu ili odrasloj osobi koja im je upućena na smještaj usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju i njezi, čuvanja, odgoja, organiziranja slobodnog vremena, prijevoza te druge usluge ovisno o potrebama djeteta ili odrasle osobe
 • Udomitelj je obvezan postupati po uputama Centra korisnika i Centra udomitelja, te poduzimati mjere utvrđene individualnim planom
 • Udomitelj je obvezan voditi evidenciju, te redovito izvješćivati Centar korisnika o svim važnim životnim okolnostima (2 puta godišnje)
 • Udomitelj je obvezan poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji i drugim srodnicima
 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • Udomitelj je obvezan sudjelovati u edukacijama koje provodi nadležni Centar

Koja su prava svakog udomitelja?

 • Pravo na osobni dignitet i privatnosti
 • Pravo biti uključen kao ravnopravni član stručnog tima Centra (prilikom izrade individualnog plana promjene)
 • Pravo biti upoznat sa svim informacijama o korisniku koji dolazi u njihov dom
 • Pravo na sigurnost članova vlastite obitelji
 • Pravo na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijemu i odlasku korisnika
 • Pravo na potporu pri obavljanju udomiteljske djelatnosti
 • Pravo na osposobljavanje i edukacije organizirane od strane Centra
 • Pravo na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika
 • Pravo na evaluaciju i povratnu informaciju o njihovoj ulozi zamjenske obitelji

Koja su prava i obveze korisnika udomiteljstva?

 • Korisnik udomiteljstva je, u skladu s individualnim planom promjene, obvezan aktivno sudjelovati u ostvarivanju odabranih ciljeva i izvršavati preuzete obveze
 • Obvezan je poštivati pravila obiteljskog života u udomiteljskoj obitelji
 • Obvezan uspostaviti suradnju s udomiteljem i eventualne probleme rješavati u sporazumu s udomiteljem i nadležnim socijalnim radnikom

Što je potrebno za bavljenje udomiteljstvom?

 • Obitelj ili osoba koja se želi baviti udomiteljstvom bi trebala imati volju i želju za skrb o djeci
 • imati potrebne vještine i znanja te psihofizičke sposobnosti
 • odgovarajući prostor za skrb o korisnicima
 • želju svih ukućana da budu udomiteljska obitelj

Koje su obveze i odgovornosti Centra za socijalnu skrb kod udomiteljstva?

 • Centar je obvezan aktivno promicati razvoj udomiteljstva, te organizirati i provodi osposobljavanje i edukacije za udomitelje
 • Centar koji je korisnika uputio na smještaj obvezan je u izradu individualnog plana uključiti udomitelje, korisnike, članove tima za udomiteljstvo Centra udomitelja, roditelje, skrbnike
 • Centar je obvezan upoznati udomiteljsku obitelj s osobinama korisnika koji će biti smješten
 • Osigurati udomitelju dokumente u svezi s prijavom boravišta i ostvarivanja zdravstvene zaštite korisnika
 • Redovito obilaziti udomiteljsku obitelj i kontaktirati s korisnikom (obilasci najmanje jednom u prvom mjesecu smještaja te nadalje najmanje jednom u četiri mjeseca, a po potrebi i češće)

Što je “Tim za udomiteljstvo” Centra za socijalnu skrb?

 • Čine ga stručni radnici Centra (socijalni radnici, psiholozi) koji obavljaju poslove udomiteljstva
 • Osnovna zadaća ovog tima je sudjelovanje u procjeni potreba, izboru i pripremi udomitelja, pratiti pružanje usluga i osposobljavanja udomitelja, te pružati stručnu pomoć i potporu udomiteljima
 • Tim za udomiteljstvo vodi registar udomitelja prema vrstama udomiteljstva, broju i vrsti korisnika
 • Ministarstvo vodi središnji registar udomitelja